پروژهای عمرانی سال 1389

 

((( گـزارش پـروژه هـای منـطقـه 1389 )))
ردیف
نوع عملیات اجرایی
نام پروژه
نام پیمانکار
مبلغ اولیه پروژه (میلیون ریال)
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت زمان (ماه)
درصد پیشرفت
درصد تاخیر
مبلغ صورت وضعیت پرداخت شده (میلیون ریال )
شماره صورت وضعیت
برنامه
عملکرد
مالی
1
احداث پل عابر
احداث پل عابر پیاده روبروی کوی شهید جعفری در اتوبان آیت اله بهبهانی
حجت کاران جنوب
1,900
1387/8/25
1388/2/30
6ماه
100%
80%
0%
20%
1,388
5
2
احداث پارک
احداث پارک محله ای واقع در کوی مشعلی وهادی آباد وکوی شهید جعفری
همت گران صديق
1,449
1387/11/10
1388/3/10
4ماه
100%
77%
43%
23%
1,044
2
3
زیرسازی وآسفالت
زیرسازی وآسفالت مسیرپل ششم ازکوی مهدیس تا بازار آهن فروشان
سازمان عمران شهري
10,000
1388/2/17
1388/8/17
6ماه
100%
52%
40%
48%
5,012
4
4
زیرسازی وآسفالت
زیرسازی وآسفالت جاده ساحلی باندغربی حدفاصل پل ششم تا خیابان سیدراضی
قلعه ساز سانان
7,930
1387/11/10
1387/5/31
6ماه
100%
97%
77%
3%
9,913
7
5
زیرسازی وآسفالت
زیرسازی وآسفالت جاده ساحلی باندشرقی حدفاصل پل ششم تا خیابان سیدراضی
قلعه ساز امید
7,900
1387/8/23
1388/2/31
6ماه
100%
97%
0%
3%
9,875
7
6
زیرسازی وآسفالت
احداث پار ک 18 هکتاری نخلستان در سطح منطقه
کرانه ساز قائم
7,600
1388/6/8
1389/1/31
6ماه
100%
85%
0%
15%
5,920
5
7
فضای سبز
احداث فضای سبزوجدولگذاری وپیاده رو سازی حدفاصل میدان جدیدالاحداث تامیدان هادی آبادوحدفاصل میدان امام علی ازسمت کوت نواصر
قنات سازان اهواز
4,320
1387/10/16
1388/4/31
6ماه
100%
97%
0%
3%
3,837
5
8
روکش
روکش آسفالت معابرزیرسازی شده واقع در مناطق 1و5و8
همسان کارون
12,242
1388/10/30
1389/6/31
8ماه
46%
97%
0%
-51%
12,242
1
9
احداث پل عابر
احداث پلهای عابر پیاده واقع درمناطق 1و5و7
شباهنگ وحدت
3,906
1388/11/8
1389/5/31
6ماه
58%
49%
40%
9%
8,300
1
10
زیرسازی وآسفالت
احداث جاده ساحلی حدفاصل خیابان سید راضی تابیمارستان سینا
قلعه ساز امید
8,800
1388/11/27
1389/5/31
6ماه
61%
95%
0%
-34%
11,000
4
11
احداث پارک
احداث پار ک بزرگ کوت عبداله
هانی سرد
5,939
1388//3/30
1388/10/30
6ماه
100%
50%
11%
50%
2,400
2
12
زیرسازی وآسفالت
زیرسازی وآسفالت مسیر پل ششم حدفاصل خیابان ابوالفضل تامیدان مهدیس باندشمالی
کاویان راه جنوب
8,846
1387/8/25
1388/2/30
6ماه
100%
86%
67%
14%
7,583
5
13
زیرسازی وآسفالت
احداث جاده ساحلی حدفاصل بیمارستان سینا تامیدان هادی آباد
پیشگامان کاسپین جنوب
13,419
1389/1/15
1389/8/15
6ماه
50%
35%
0%
15%
4,776
5
14
زیرسازی وآسفالت
زیرسازی وآسفالت مسیرپل ششم حدفاصل خیابان ابوافضل تامیدان مهدیس باند جنوبی
کاویان راه جنوب
8,750
1387/8/25
1388/2/31
6ماه
100%
65%
73%
35%
5,940
4
16
لوله گذاری فضای سبز
لوله گذاری آب خام به پارک 18هکتاری درسطح منطقه پنج
کوشش تلاش دنا
300
1388/7/5
1389/2/31
6ماه
100%
50%
0%
50%
182
1
17
ترمیم نوارهای حفاری
ترمیم سطوح آسفالتی ونوارهای حفاری شده درسطح منطقه 5و1و8
نصیران خوزستان
7,502
1388/9/29
1389/9/29
24ماه
25%
14%
11%
11%
8,400
2
18
روکش آسفالت
اجرای عملیات جاده ساحلی شرق کارون حدفاصل پل ششم تابیمارستان سینا
کلان طرح اندیش
9,960
1389/4/29
1389/7/30
3ماه
0%
0%
0%
0%
0
0
19
زیرسازی وآسفالت
زیرسازی واسفالت کوی مهدیس واقع درمنطقه پنج
راه جنوب
5,400
1389/4/29
1389/10/30
6ماه
0%
0%
0%
0%
0